08:00 - 20:00
0637182646Krivično pravo

Krivično ili kazneno pravo je izraz koji se u širem smislu koristi za pravnu granu koja se bavi zaštitom najvećih vrednosti određenog društva, odnosno čija je zaštita u domenu države, kao entiteta, koji ima isključivo pravo kažnjavanja (ius puniendi). To je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.
Krivično pravo je specifično po tome što ono ne reguliše društvene odnose neposredno. Zaštita društvenih odnosa putem krivičnog prava ostvaruje se isključivo propisivanjem krivičnih sankcija prema licima koja ne poštuju određena društvena pravila. Sredstva krivičnopravne zaštite su krivične sankcije. Krivične sankcije su mere koje društvo prinudno primenjuje prema učiniocu krivičnog dela. Najčešće se sastoje u oduzimanju ili ograničavanju prava priznatih na osnovu opštih ustavnih i drugih pravnih normi. Osnovna krivična sankcija je kazna, a ostale sankcije su mere upozorenja (uslovna osuda i sudska opomena), mere bezbednosti i vaspitne mere. Krivične sankcije propisuju se samo zakonom, a izriče ih samo sud u društvenom interesu.

Krivično ili kazneno pravo je oblast u kojoj pravna pomoć uključuje sledeće usluge:

• odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima
• odbrane maloletnika
• zastupanja kod privatnih krivičnih postupaka
• odbrane maloletnika u krivičnim postupcima
• zastupanja maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima
• zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima
• ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima
• naplata troškova postupka u krivičnim predmetima
• naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda
• podnošenje zahteva za pomilovanja
• zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija